El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/sensepresses
Articles
Comentaris

Una de les característiques poc conegudes de l’editor del BDS 2006 (Borland Developer Studio 2006) i força útil és l’anomenada Code Folding.

Aquesta funció de l’editor ens permet fer agrupacions de codi (anomenades regions) per diferents conceptes que el propi programador pot establir per tal de millorar la llegibilitat del codi.


Per a definir una regió, des de l’editor cal fer ús de les directives :

{$region ‘Descripció opcional que apareix quan la regió és col.lapsada’}

{$endregion}

Llavors, amb el signe +/- a la banda esquerra de la regió, podem col.lapsar-la (amagar) o expansionar-la (visible). Algunes combinacions de tecles per fer més productiu l’ús de regions :

[ctrl]+[shift]+K+E : Col.lapsa la regió més propera a allà on es trobi el cursor.
[ctrl]+[shift]+K+U : Expansiona la regió més propera a allà on es trobi el cursor.
[ctrl]+[shift]+K+A : Expansiona Totes les regions.
[ctrl]+[shift]+K+O : Desactiva la funció de Code Folding a l’editor.