El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

El Premi

   Com a premi, garrots de presó. Aquest és el reconeixement a la bondat, intel.ligència i treball polítics d’Oriol Junqueras. Les nacions constretes i amargades; no reconegudes ni acceptades que formen la denominació Espanya, tenen sort del President d’Esquerra Republicana de Catalunya, pres polític català, patriota, heroi i màrtir.

   Progressisme eficaç en lloc de teranyines

 

   Gràcies a Oriol Junqueras, president d’un partit republicà amb més de vuitanta anys d’existència i amb ni un sol cas de corrupció política, Espanya, nació de nacions, té un govern a l’Estat que afirma que vol ser progressista. Cal tenir coratge polític, honestedat i valentia per treballar i lluitar per aquest progressisme que ha de ser just, eficaç propi d’un estat modern, lliure i europeu. Treure de sobre les teranyines i l’anquilosament dels temps de María Castaña. Treure de sobre la pols d’una Constitució immobilista que sembla soterrada sota tones de marbre. Aquest és el trist paper que el Govern de Madrid, el Congrés dels Diputats i el Senat li fan fer. 

Una penosa repressió, suplanta el treball polític

 

   L’anterior president  Mariano Rajoy i el govern del Partido opular, suport Ciudadanos, amb la Constitució a la mà i l’enteniment polític, podien haver treballat per solucionar el problema i conflicte espanyol amb Catalunya, però, la seva opció va ser, mitjançant la repressió, complicar encara més les coses i la ruptura que estem veient. Ara, només s’imposa un referèndum per l’autodeterminació de Catalunya, immemorial nació catalana. Una Catalunya on, la repressió de cada dia, fa que ja no tingui res a veure amb Espanya.

 

Tret dels seus escons del Congrés i del Parlament Europeu, sí a la governabilitat d’Espanya

 

 

   Gràcies al representant Oriol Junqueras, pres polític català, elegit amb milions de vots tant al Congrés dels Diputats com al Parlament Europeu -l’Estat espanyol li ha arrencat la representació que el poble li va donar-, el govern del president Pedro Sánchez tindrà un pressupost perquè les nacions que formen Espanya puguin respirar i compleixin amb la seva responsabilitat de progressar.

   Gràcies al representant Oriol Junqueras, president d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’enorme complexe funcionarial de Madrid -més expansió empresarial i menys funcionarial-, podran cobrar els seus grans i puntuals sous i dietes augmentades en un 2%. També les cases reials amb els seus grans pressupostos. I tants i tants ministeris que ja no haurien d’existir per haver traslladat els seus treballs a les Comunitats Autònomes, acceptants de la grandesa i responsabilitat d’una veritable autonomia. Aquelles Comunitats -autònomes?- que no es vegin capaços de progressar amb aquesta responsabilitat, poden renunciar a l’autonomia.

 

 

Davant els pèssims efectes del repressor 155, que ja es noten com un terratrèmol de destrucció econòmica, i, la substitució del treball polític per l’embolic judicial, Catalunya, immemorial nació catalana, ja no podrà aportar el 20% al PIB espanyol. Disminueixen greument les perspectives econòmiques que la nació catalana podria aportar a Espanya i amb 12 de les 17 Comunitats Autònomes -autònomes?-, que reben molt més del que aporten. Per que?

   Quan el president del govern central, Pedro Sánchez, es reuneixi amb els presidents d’aquestes Comunitats els podria preguntar el motius.

(Aquest ‘post’ del present Blog, continuarà en el proper) 

—————————————————————————- 

EL DEURE I LA GLÒRIA

 

<< Hem de seguir cap a endavant. Sé que hi ha qui s’oposaran a totes aquestes mesures igual que hi havia qui, en altres temps, s’oposava a les lleis prohibint el treball dels menors i més recentment, al Senat, a l’atenció mèdica dels ancians >>.

(President John F. Kennedy, Universitat de Yale, New Haven 11 de juny de 1962).

 

<< We have to move forward. I know that there are those who will oppose all these measures just as there were those who, at other times, opposed the laws prohibiting the work of minors and more recently, in the Senate, to the medical care of the elderly >>.

(President John F. Kennedy, Yale University, New Haven, June 11, 1962).

 

www.pinterest.com

 

<< El nostre país estaria encara, econòmicament, a l’edat de la foscor si aquests oponents del progrés i defensors de privilegis vetessin cada pas endavant. Però el President dels Estats Units i el Congrés i tots nosaltres ens hem de comprometre a l’acció en els nostres dies >>.

(President John F. Kennedy, Universitat de Yale, New Haven, 11 de juny de 1962).

 

 

<< Our country would still be, economically, in the age of darkness if these progress opponents and privilege advocates vetoed every step forward. But the President of the United States and Congress and all of us must commit ourselves to action in our day >>.

(President John F. Kennedy, Yale University, New Haven, June 11, 1962).

www.pinterest.com

 

<< Un sistema federal d’impostos fort i sa és essencial per a la Amèrica de el futur … L’eliminació de certes desigualtats com proposem a continuació proporcionarà ingressos per anivellar les reduccions d’impostos ofertes per estimular l’economia … S’han elaborat disposicions especials per donar un tractament preferencial a diversos grups. Sempre que a un contribuent li sigui permès pagar menys, a un altre li farà pagar més. La distribució uniforme de la càrrega de l’impost s’evita així, i es fa necessari acudir a tipus elevats per causa de l’estrenyiment de la base imposable. Per descomptat, cal cert abandó de la uniformitat per promoure objectius socials o econòmics desitjables. Però moltes de les preferències que s’han desenvolupat no xoquen amb aquesta prova i necessiten ser revaloritzades en el nostre programa de reforma tributària >>.

<< LA GUERRA CONTRA LA POBRESA NO HA ACABAT. ACABA DE COMENÇAR >>.


(President John F. Kennedy, Congrés dels Estats Units 20 d’abril de 1961).

 

www.pophistorydig.com

 

<< A strong and healthy federal tax system is essential for the America of the future … The elimination of certain inequalities as we propose below will provide income to level the tax reductions offered to stimulate the economy … Special provisions have been developed to give preferential treatment to several groups. Whenever a taxpayer is allowed to pay less, another will be paid more. The uniform distribution of the tax burden is thus avoided, and it is necessary to resort to high rates due to the narrowing of the tax base. Of course, some abandonment of uniformity is necessary to promote desirable social or economic objectives. But many of the preferences that have been developed do not collide with this test and need to be revalued in our tax reform program >>.

<< THE WAR AGAINST POVERTY IS NOT ENDED. JUST STARTED >>.

 (President John F. Kennedy, United States Congress, April 20, 1961).

 

 

“Tres notes defineixen, al meu parer, la democràcia: participació activa de tots els sectors socials en la tasca del poder; respecte autèntic, no retòric, pels drets humans; superació del nacionalisme bel·licós. “

 

 

“Tres notas definen, a mi juicio, la democracia: participación activa de todos los sectores sociales en la tarea del poder; respeto auténtico, no retórico, por los derechos humanos; superación del nacionalismo belicoso.

 

 

“Three notes define, in my opinion, democracy: active participation of all social sectors in the task of power; authentic, non-rhetorical respect for human rights; overcoming bellicose nationalism. ”

 

 Joaquín Ruiz-Jiménez

 

 

www.amazon.com

 

Joaquín Ruiz-Giménez, ministro y opositor de Franco, y primer Defensor del Pueblo de España

Aglutinó la oposición al régimen después de ser ministro de Educación

 

www.fuenterrebollo.com

 

www.gettyimages.com

 

—————————————————————————–

 

MÚSICA PER LA DEMOCRÀCIA, LA LLIBERTAT I LA PAU

 

—————————————————————————–

L’APOCALIPSI

 

www.youtube.com

 

Espanya i Catalunya: fets, imatges, judicis i repressió interminables, sense fi

 

Spain and Catalonia: endless facts, images, judgments and repression

endless, endless…

 

spanishpolice.github.io

 

cas obert

…open case

 

—————————————————————————–

Hispaniam Quo vadis?

 

 

www.change.org

—————————————————————————–