El Punt El Punt https://blogs.elpunt.cat/enricfigueras
Articles
Comentaris

   El representant socialista Miquel Iceta que, quan ell vol o la seva voluntat l’impulsa, fa ús d’una excel.lent capacitat de maniobrar les rodes de la conducció política, aquesta vegada ha quedat desviat cap a la cuneta de la ruta cap a la plaça de la Marina Espanyola, on es troba el Palau del Senat. Amb una empenta, des de Madrid, del president electe Pedro Sánchez, aspirava a ser president del Senat espanyol ,i, al mateix temps, representant del PSC en el Parlament de Catalunya, immemorial nació catalana.

   Sembla que la maniobra no ha sortit bé, degut a un embús circulatori en les súper plenes i de super pagament vies catalanes. Suposo que Lionel Mesi fa aquests extraordinaris gols degut, en part, a les extraordinàries passades de pilota per part dels seus companys d’equip.

   En tota acertada política democràtica i constructiva, la negociació és fonamental. Cal saber negociar i pactar. L’immobilisme polític, segons Rajoy, ja veiem on ha portat  Hispaniam, nació de nacions constretes i amargades; no reconegudes ni acceptades. De totes maneres, el Senat espanyol del plec del 155, amb sous polítics duplicats -de les Comunitats autònomes i del Senat-, i amb dietes considerables, no és com el Senat dels Estats Units d’Amèrica, United States Senate. És la cambra alta del Congrés del Estats Units, exemple de servei al poble -el govern del poble, pel poble i per al poble (Abraham Lincoln)-, entrega, sacrifici, responsabilitat, negociació i pacte. Allà l’immobilisme polític pertany a les ruïnes de l’història. L’immobilisme polític és un frau a la tasca política i d’enteniment que els ciutadans volen, demanen i que paguen amb els seus impostos.

   La nació catalana i tots els ciutadans de Catalunya que van votar i ratificar la Llei Orgànica de obligado cumplimiento de l’Estatut d’Autonomia -sentenciat- bé es mereixen la negociació i el pacte per la dignitat del poble de Catalunya.

 

 El Senat dels Estats Units és part de la branca legislativa del Govern federal. Està format per 100 senadors, dos per cada estat, electes per un període de sis anys. El Senat promulga legislació i la potestat d’encausar a funcionaris del Govern i aprovar els nomenaments i els tractats del President dels EUA

 

—————————————————————————-

EL DEURE I LA GLÒRIA

 

 

ELS GRANJERS I LA VIDA A LES GRANGES ALS ESTATS UNITS D’AMÈRICA

 

THE FARMERS AND THE LIFE IN THE FARMS IN THE UNITED STATES OF AMERICA

 

Impuls del President John F. Kennedy a l’economia del país

 

President John F. Kennedy’s impetus to the country’s economy

 

 

  << Recomano que el Congrés presti atenció urgent a una legislació cotonera que faci més competitiva a aquesta important fibra i l’ajudi a recuperar els seus mercats. Idealment havia de convertir-se en llei abans d’últims de febrer per a ser aplicada a la sembra de 1963 >>

(President John F.Kennedy, Mensaje especial al Congreso, Washington, D.C., 31 de enero de 1963)

 

www.pinterest.com

 

<< I recommend that Congress give urgent attention to a cotton legislation that makes this important fiber more competitive and helps it recover its markets. Ideally, it should become law before the end of February to be applied to the 1963 sowing >>.

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., January 31, 1963).

 

 

readtiger.com

<< Per descomptat, aquest desavantatge podria vèncer-se, eliminant el subsidi d’exportació, o reduint la política de manteniment de preus. Però la supressió del subsidi també eliminaria al cotó nord-americà dels mercats mundials i donaria ímpetu a l’expansió de la producció estrangera. Els efectes que tindria tal moviment sobre el recol·lector de cotó nord-americà sobre la nostra balança de pagaments i sobre la nostra economia, impedeix que aquest sigui el veritable camí a seguir. Permetre que el cotó domèstic baixi prou de preu com per competir amb l’estranger també és una política inacceptable. Doncs el granger nord-americà no pot encara produir cotó a preus mundials >>.

(President John F. Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 31 de gener de 1963).

 

headsup.boyslife.org

 

<< Of course, this disadvantage could be overcome, either by eliminating the export subsidy, or by reducing the price maintenance policy. But the removal of the subsidy would also eliminate American cotton from world markets and give impetus to the expansion of foreign production. The effects that such a movement would have on the American cotton collector on our balance of payments and on our economy prevents this from being the true way forward. Allowing domestic cotton to go down sufficiently in price to compete abroad is also an unacceptable policy. For the American farmer can not yet produce cotton at world prices. “

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., January 31, 1963).

<< La millor forma de fer front a aquests problemes és l’adopció d’una nova llei que faci front a les més immediates necessitats i proporcioni experiència que serveixi més tard per trobar una solució de més ampli abast. Aquesta mesura ha d’atacar en la major extensió a quatre punts principals, tot i que no sigui més que en qualitat de prova: primer, eliminar el desavantatge que el present sistema de dues preus per al cotó preval en la indústria tèxtil dels Estats Units; segon, reforçar els ingressos de cada granger productor de cotó capacitant-los per vendre una producció addicional en una combinació que s’adapti millor a la seva situació individual; tercer, promoure mercats d’expansió per al cotó dels Estats Units; i quart, assolir tots aquests objectius amb um mínim cost per al contribuent >>.

(President John F. Kennedy, Missatge especial al Congrés, Washington, D.C., 31 de gener de 1963).

 

www.alamy.com

 

<< The best way to deal with these problems is to adopt a new law that will address the most immediate needs and provide experience that will later serve to find a solution of wider scope. Such a measure should attack to the greatest extent four main points, even if only as a test: first, eliminate the disadvantage that the present system of two prices for cotton prevails in the textile industry of the United States; second, strengthen the income of each cotton farmer by training them to sell additional production in a combination that best suits their individual situation; third, promote expansion markets for United States cotton; and fourth, achieve all these objectives with a minimum cost for the taxpayer >>.

(President John F. Kennedy, Special Message to Congress, Washington, D.C., January 31, 1963).

 

 

—————————————————————————–

 

L’APOCALIPSI

 

blogdehistoriaderafa.wordpress.com

 

Amb dictadura

 

1973, voladura del Diario Madrid. Fuente: abc.es

 

La libertad de expresión en España. Freedom of expression in Spain

 

 

Amb democràcia…

 

(El New York Times, un diari gens sospitós de ser d’esquerres, i l’ONU ha demanat al govern espanyol que retiri la ‘llei mordassa i la contrareforma del codi penal).

(El New York Times, un periódico nada sospechoso de ser de izquierdas, y la ONU ha pedido al gobierno español que retire la ‘ley mordaza’ y la contrarreforma del código penal).

 

(The New York Times, a newspaper not suspected of being leftist, and the UN has asked the Spanish government to withdraw the ‘gag law’ and the counter-reform of the penal code).

—————————————————————————–

LA FRASE

 

   “Un 55% dels enquestats a l’Estat creuen que la independència dels tribunals espanyols és “dolenta” o “molt dolenta” i més del 40% considera que la causa és “la interferència o pressió del govern o dels polítics” als jutges. En països com Dinamarca, Finlàndia o Àustria entre el 80% i el 90% de la població percep que la independència de la justícia és “molt o bastant bona”.

   L’eurocomissària de Justícia, Vera Jourová, ha afirmat que les autoritats espanyoles “haurien d’analitzar” aquest canvi i “obtenir una explicació”.

www.youtube.com

 

L’eurocomissària de Justícia, Vera Jourová

 

—————————————————————————–

 

LA MÚSICA I LA CANÇÓ

 

Peter Hook

Una locomotora de la música i els instruments

 

—————————————————————————-